زیبائی

اعتراف – گاه در برابر این پرسش درمانده می گردم! به راستی ما چقدر زیبائی را دوست داریم؟! و مهمتر اینکه چرا!؟

Advertisements