دروغشناسی

گاهی حقیقت را کتمان می کنیم زیرا انسانيت كهنه را با اعمالش از خود بيرون كرده ايم. کتمان حقیقت زندگی را به گورستانی بی پایان تبدیل می کند، گورستانی که جوانه کوچکترین حقیقت را در کام خود می کشد. دروغ خطاي عمدي بر عليه حقيقت است يا به طور ساده تر ، دروغ كتمان حقيقت است .
 هيچ دروغ از راستي  نيست.*  يعني هيچ ناراستي نميتواند از راستي باشد .
به يك معني ديگر يعني :  پشت هر دروغ واقعيتي است ، حقيقتي است كه دروغ گفته مي شود .
بسیاری افراد، دروغ منفعت خیز را، دروغ مصلحت آمیز می دانند، شاید دوست دارند اینگونه بیندیشند. در نظام اخلاق انسانی جایی برای دروغ، پیش بینی نشده است. به این معنا که این نظام به گونه ای طراحی شده که در آن، نیازی به دروغ نمی افتد؛ یعنی اگر ارزش های اخلاق انسانی در جامعه حضور جدی داشته باشند، هرگز نوبت به دروغ نخواهد رسید. غالب جواب های نقضی که به سود دروغگویی ارائه می شود، ناشی از بی توجهی به نظام اخلاق انسانی است. اخلاق انسانی، منظومه ای است که هر جزو آن، اجزای دیگر را معنادار می سازد. اگر ما بودیم و تنها یک رذیله به نام دروغگویی، آن موقع می توانستیم ادّعا کنیم که برای اصلاح میان مردم می توان دروغ گفت؛ چرا که در غیر این صورت، دشمنی پدیدار می شود. به زن و مرد می شد دروغ گفت، چرا که جز در این حال، ناسازگاری پدید می آمد. به کودکان و در موارد بی ضرر نیز می شد دروغ گفت. امّا، اگر جامعه ای در نظر بگیریم سرشار از هزاران معایب اخلاقی و ناهنجاری های اجتماعی، آن گاه در موارد بی شماری می توان دروغ گفت و تنها در جایی که هیچ ضرر وخاصیتی نداشته باشد، باید راست گفت.
بدین ترتیب، ما جامعه ای در نظر گرفته ایم که در آن، هیچ یک از ارزش های انسانی حاکم نیست و سپس از طریق تجربه یا تأمل دیده ایم که در چنین جامعه ای در موارد متعدد باید دروغ گفت و چاره ای جز این نداریم. آن گاه به این همه استثناها رسیده ایم. اما سخن از جامعه انسانی است که در آن، همه ارزش های انسانی حضور دارند. در این نظام اخلاقی، نه تنها انکار معایب دوستان، خلاف مروت و برادری است، بلکه بیان عیب ها، همچون هدیه دادن، ستوده است. در این نظام، صدق، ارزش خاصی دارد و صدّیقان، نیز رهبرانی باارزش.
حد القل 2 دليل براي دروغ گويي وجود دارد : 1 –  ترس .  2 –  غرور و تكبر
ترس دليل اول مي باشد . مي ترسيم زيرا از بيان حقيقت وحشت داريم . ما خود متوجه مي شويم كه مي ترسيم و جالب است كه مي دانيم داريم دروغ مي گوييم .
غرور و تكبر نيز عامل ديگري است .  به علت غرور مي خواهيم حتماً حرف ما به كرسي بشينه و براي همين هم مجبور به دروغ گفتن مي شويم .

*تعريف كتابمقدسي دروغ در 1 يوحنا 2 : 21 
پ.ن:در متن “نظام” می تواند شامل کشوری گسترده و یا جامعه ایی کوچک چون خانواده باشد.
پ.ن: از نظر بنده دروغ مصلحت آمیز در همان کفته ترازوی دروغ  قرار می گیرد.