دیالوگ

تو اين بار گناه رو براى کى مى برى؟
خدا؟
بزار در مورد خداوند يه کمى اطلاعات به تو بدم …

خداوند دوست داره که مراقب همه چيز باشه.اون يه دلقکه….فکرش رو بکن…
اون به انسانها غريزه ميده.اون اين هديه فوق العاده رو به تو
ميده و بعد چيکار مى کن
ه؟قسم مى خورم که اينکار رو براى
… سرگرمى خودش مى کنه …و همينطور براى عالم شخصى خودش……درست مثل يک فيلم طنز….اون قوانين رو برخلاف غرايز تنظيم ميکنه …اين کار در واقع يک وقت گذرانى دائمي هست.
.نگاه کن ولى دست نزن
.دست بزن ولى امتحان نکن
.مزه مزه کن ولى نخور
وقتى که دارى از اين پا به اون پا
مي پرى،اون چيکار مى کنه؟
.اون فقط اين رفتار رو به تمسخر مى گيره
!اون در واقع يک مالک غايبه
!چنين چيزى رو بايد پرستش کرد؟ هرگز

از فیلم Al Pacino – The Devil’s Advocate 1997

One thought on “دیالوگ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s