گاهی فکر می‌کنم چرافقط ما! چرا فقط برای کشور ما اتفاق می‌افتد؟

Advertisements