چرا فقط ایران!

به یاد روزهای اول دانشگاه، روزی که زلزله‌ی بم همه را منقلب کرد!
زمانی که التماس هلال‌احمر می‌کردیم که شاید ما نیز همراهشان شویم!

امروز هم همان حس همراهم است، با این تفاوت که آخر دانشگاهم است و بار پایان‌نامه‌ام بر روی دوشم سنگینی می‌کند، هر چند هیچ توجیهی ندارد!!