ناک اوت

ترمز دستی قطاری که با هزار امید به آن شتاب داده بودم کشیده شد!
گاهی فکر می‌کنم، هزاران سال هم بگذرد این کشور قابل برنامه ریزی نیست، تنها کسی که ضرر خواهد کرد کسی است که با اصول زمانی و برنامه از پیش تعیین شده پیش می‌رود!
حال به آخر صف رسیدم! و زمان‌های از دست‌رفته هیچگاه باز نمی‌گردد!