شب ساتیه

نوار کاستی زرد و بنفش در دوران کودکیم نجات بخش دورانی بود که تحقیر دیگران گریبان من را می‌گرفت!

یاد دارم که همیشه ضبط توشیبا و نوار زرد و بنفش پدریم در زیر تخت چیزی بود که من را از دردها نجات می‌داد. چند شب پیش بعد از کلی تحقیر اتفاقی همان آهنگ‌ها برایم نجات بخش بود. شب دلهره و ترس، شب کوچک بودنم را دیدم و باز زمزمه با آهنگ.

متشکرم اریک ساتیه