اتاقی سرد

و تختی که طرح اندام تو را حفظ کرده است .

Advertisements