سیگار ِ بهمن

سيگار ِ بهمن، از جنس سیگار ِ تیر نيست! نه فيلترش صداي نوشته ها را خفه مي كند نه پك‌هاي دائم سه ساله‌ات، عمرش را تمام. آن چه كم و كمتر مي شود، عمر توست و نفست كه براي هميشه در سينه حبس خواهد شد.

بعد از ۱۰۰۰روز (≃۹۰۳روز)، زمانه‌ی کشیدنت به پایان رسید، گویی جنس بهمن امسال تغییری شگرف دارد و نفس‌هایش عمیق‌تر.

پ.ن: جنس بهمن امسال فرق‌هایش شگرف بود.

2 thoughts on “سیگار ِ بهمن

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s