ضدقهرمان

صدای نویسنده هنوز داستانش را تمام نکرده در میان دست زدن‌‌های متمادی حاضرین و آفرین و مرحبا و براوو گفتن‌شان گم شد. فقط ضدقهرمان داستان که حقیقت ماجرا را می‌دانست گوشه‌ای ساکت نشسته بود و نگاه می‌کرد.پ.ن: گاهی نویسنده بودن خود ماجرایی دارد و گاهی قهرمان بودن و ضدقهرمان بودن یکی است.