ابدیت اوج

پله پله تا ابديت ِ
نفرين شده از روي ِ زمين
يا تا اوجِ آسمان
فرقي به حال ِ اين آدم ِ بي هوش
كه فرق ِ ارتفاع را با عمق نمي بيند ندارد
برايش ابديت ِ عمق ِ يك اوج يكي شده

Advertisements