رفتنی

چمدانم هنوز نرسیده‌ است. به گمانم با این‌که سفر زیاد کرده، اما او هم به جایی که باید می‌رسیده، نرسیده.

Advertisements