گاه نوشت

می‌شود با کلمات تصویر دل‌فریبی آفرید. اما حقیقت همان است که بود. برای رسیدن به ذات حقیقت کافی است از چشم ‌دیگری آن را نگاه کنیم و ببینیم به تصویر واحدی می‌رسیم؟