پولاروید زندگی

زمان شاید کند باشد اما بسیار کوتاه است، زندگی نیز. به کوتاهی همه چیز پی‌برده‌ام و نگران از بی‌پایان نبودن پریشانم می‌کند.حال آگاهانه می‌دانم، همه چیز بارقه‌ایی گذراست تا به آن درآویزی و مشکل را حل کنی زمان‌ها می‌گذرد.و تو جا مانده‌ایی… جا مانده از اصل و گذر از هیچ. مرور می کنم، مرور. زندگی ارزش اندیشیدن به افکاری را نیز ندارد. آن که اصل است می‌ماند و فرعی‌ها می‌روند… پس چه بهتر که، کنارگذاریم و گذرکنیم.

Advertisements