چی؟ چی؟

قطارها بیهوده می‌پرسند:« چی؟ چی؟ »در انتهای ریل‌ها،هیچ کس و هیچ چیز،در انتظارشان نیست .

Advertisements