کپی برابر اصل

دیشب ماه کامل بود،بزرگ و سفید.اما چه فرقی به حال ما دارد کسانی که این پایین می ایستیم و ساعت ها به آن خیره می شویم.

همیشه با دیدن ماه کامل یک آرزو کرده ام اما تا به حال، هیچ یک برآورده نشده اند پس اگر آرزوهایم را برآورده نمی کند ،چه تاثیر مثبتی در من می تواند ایجاد کند. تنها یک فایده داشته و آن هم این است که دقیقا می دانم چند بارچه چیزهایی  خواسته ام و به آنها نرسیده ام.

با تمام این حرف ها باز هم به ماه خیره می شوم و آرزو می کنم شاید یک روز نوبت من باشد.می دانم  حسابی سرش شلوغ است و نمی تواند آرزوی همه را با هم برآورده کند ولی مگر چه چیزی از دنیا کم می شود اگر فقط فقط یک آرزوی من برآورده شود.

کار از غرزدن گذشته است دیگر حتی نق زدن هم دردی دوا نمی کند. باید به انتظار نشست شاید این بار چیزی به قلاب من گیر کند شاید یک قوطی کنسرو یا یک لنگه دمپایی.
کپی برابر اصل نوشته ی ماه