درد با مرگ

حس غریبی است این درد. بی گمان شبیه به درد زنده به گور شدن است.اینک من تمام شدم.

Advertisements