رستمانه

بقول دوستم صرف ارائه کردن یه داستان در فرم جدید باعث موفق بودن اون مدیا نمی‌شه. مثل همین کاری که خالق کامیک‌های رستم کرده. با اینکه سعی کرده با اضافه کردن رنگ‌های تند، داستان رستم رو به فضای کامیک استریپ‌ و سوپرهیروها نزدیک کنه، به خاطرسرعت آهسته داستان‌ها و تضاد کم بین دنیای دوگانه سوپرهیرو و ویلان، فافد اون کششیه که یک کامیک استریپ موفق در خواننده ایجاد می‌کنه. برای همین شده سوپ اپرای کامیک استریپ‌ها! با این که هدف اولیه خوبه اما المان‌های داستان‌های شاهنامه با عناصر فعلی‌ش در مقابل اسپادرمن و سوپرمن که هیچ، در مقابل 300 هم کم می‌آرن.