مرفه بی‌درد

روی دفتره نوشته: “دفترچه افسانه‌ای همینگوی، پیکاسو و چتوین”. قیمت پشتش رو نگاه می‌کنم و به خودم می‌گم: ” معلومه که همینگوی و پیکاسو و چتوین مرفه بی‌درد بودن!”

Advertisements