رنگین پوست

 

این شعر توسط یک بچه آفریقایی نوشته شده و استدلال شگفت انگیزی داره:

وقتی به دنیا میام، سیاهم، وقتی بزرگ میشم، سیاهم، وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم، وقتی می ترسم، سیاهم، وقتی مریض میشم، سیاهم، وقتی می میرم،هنوزم سیاهم…

و تو، آدم سفید، وقتی به دنیا میای، صورتی ای، وقتی بزرگ میشی،سفیدی، وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی، وقتی سردت میشه، آبی ای، وقتی می ترسی، زردی،وقتی مریض میشی، سبزی، و وقتی می میری، خاکستری ای…

و تو به من میگی رنگین پوست.