عادل شاه

عادل شاه
گاهی شاه با شاه فرقی نمی کنه. گاهی هم عدل عدالت با شاه جور در نمی یاد!
اصلا نمی دونم… ولی در هر حال عادل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه همیشه شاهه!!!

Advertisements