مردی از جنس استقامت

مرد استقامت _ مرد سال جهان + مصدق بزرگ در این کولاک بیشرمی ها، گاهی فقط گاهی باید افتخار کرد به مردانی چون او. به مردی که بالاتر از هری ترومن ،ایزنهاور ،وینستون چرچیل و .. به عنوان مرد سال تایم برگزید شد.
روز ملی شدن صنعت نفت ایران 1329

“به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد”.
این متن پیشنهاد تصویب شده ملی شدن صنعت نفت در ۱۷ اسفند در مجلس ایران به همت محمد مصدق بود که در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسید و صنعت نفت در ایران ملی شد.