حرف حق

دنیا سرشار از جنایت است، چرا که بین دستان کسانی است که بیش از هر کس خودشان را به قتل رسانده اند.

Advertisements