مرض بیماری!

می دانید؟!
بسیاری از مردم فقط به خاطر سلامتی شان مریض هستند.
یعنی اطمینان نشان به عادی بودن، بیمار هستند؟

Advertisements