تولد کال

دقیقا 33 روز گذشت و حال تولد موجودی دیگر که دوستش دارم حتی اگر “کال” باشد.

Advertisements