تراژدی

يكي از بزرگترين تراژدي هاي بشريت اين است كه اخلاقيات بوسيله دين دزديده شده است.
“ آرتور سي كلارك“

Advertisements