فروید با ایمان

* گوشه ایی از کتاب فروید جمله ایی خودنمایی می کرد: فروید، علل و انگیزه خداجویی را عقده های روانی می داند!
* همچنین در فلسفه شرقی و اسلامی، مطلبی بیآد آوردم:
انگیزه یعنی علت و نیت عمل، و انگیخته یعنی نتیجه عمل.
در نظریه های ترس و جهل این دو در هم در آمیخته است. بدین معنا که کسی که با ایمان است آرامش دارد. ایمان علت است و آرامش نتیجه ایمان پس علل خداجویی ترس و جهل نمی باشد.
* حال با توجه به این اوضاع جامعه، می توان دو نتیجه گیری کرد:
1- افراد به علل ترس و جهل، بی ایمان(به خداوند) هستند.
2- نظریه فروید درست است.
پ.ن: هرچند که شاید فروید هم باایمان بود!