چیزه ارزش

“او چه حراف خوبی است ” بیانگر ارزش نسبی.
” تو باید به نظر مردم احترام بگذاری .”بیانگر ارزش مطلق است.
ارزش نسبی ………… fact
ارزش مطلق …………بیرون جهان

Advertisements