چیزه رخداد

معنای جهان باید بیرون از جهان نهفته باشد.در درون جهان همه چیز همانگونه است که هست ;و همه چیز همان طور رخ می دهد که رخ می دهد.درون جهان ارزشی وجود ندارد ,- و اگر ارزشی در درون جهان یافته می شد, دیگر ارزشی نمی داشت. اگر ارزشی یافته شود که ارزش داشته باشد انگاه این ارزش باید بیرون از هرگونه رخ دادن قرار داشته باشد.زیرا هر گونه رخ دادن تصادفی است.