چیزه واقعیت

جهان را واقعیت ها مشخص می کنند و این کل واقعیت هاست که جهان را مشخص می کند.

Advertisements