عقیده دل نه دانش

عقيده راسخ به صدق دانش خود، پایدار است. هر چند سخت ولی دلپذیر است.

Advertisements