چیز

جهان مجموعه واقعیت ها است و نه مجموعه چیزها
هر چند این چیزها هم برای بعضی ها زیاده

Advertisements