چه چیزی

می‌گفتم از کجا بدانم؟
چيزی نمی‌گفت.

Advertisements