عقلاسنت

عقلانيت داور سنتها نيست، عقلانيت خود يك سنت يا بخشي از يك سنت است، بنابراين نه خوب است نه بد، فقط هست.

Advertisements