بخت فروشی

بخت ترین ملت دنیا “نگون بخت ترین ملت دنیا، ملتی است که گذشته خویش را به فراموشی بسپارد.”

Advertisements