کشف انطزار!*

«کشف مکرر اشتباه در راه حل هايي که براي مدتي مرا خرسند کرده بودند باعث شد اين مساله ها چنان به نظر رسد که گويي تنها با نظريه هاي به ظاهر خرسند کننده يي که ممکن است با قدري ژرف انديشي طولاني تر توليد شوند مي توانند پوشيده نگه داشته شوند. از اين رو چنين به نظر مي رسيد که صرف بيان دشواري ها بهتر است از انتظار تا آنکه به حقيقت يک آموزه کم و بيش خطاگونه متقاعد شده باشم.»
* کشف انتظار