بغض آسمانی

بعضی اوقات دوست دارم از بغض خود، نفسم را حبس کنم، شاید که به آسمانی دیگر بروم.

Advertisements