اندازه ی خویشتن

یا توجه به نوشته ی پیشین:
امام علی (ع) می فرمایند: « رَحِم اللهُ امرؤاً عَرفَ قَدرَه »
خداوند رحمت کند انسانی را که اندازه خویش را شناخت.

Advertisements