لکنت زبان

مردم باید بتوانند بدون لکنت زبان حق خود را از حاکمان مطالبه کنند.
“نهج البلاغه”

Advertisements