فاجعه

وقتی زور، جامه تقوی می پوشد، بزرگترین فاجعه در تاریخ پدید می آید!
علی شریعتی

Advertisements