“تا”

رای من، “تا خورده” بود.
رای دوستانم، “تا” خورده بود.
خط نوشت من، با خط نوشت دوستانم بسیار تفاوت ها می کرد!
به راستی دنیای عجیبی است.
این “تا” تا کجاها که نمی رود!

* عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
                   که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

Advertisements