دین‌فروشی

در کوی ما سنجش دین می‌خرند و بس 
                         بازار دین‌فروشی از آن سوی دیگر است.

Advertisements