آنتیگون

آنتيگون چون مي شنود كه برادرانش “پولونيكس” و “اتئوكلس” بر سر تاج وتخت به جنگ پرداخته اند به ‹تباي› باز مي گردد تا مگر صلحي  بين آن دو پديد آورد‘ ولي كوشش وي سودي نمي بخشد و برادران خون يكديگر را مي ريزندكرئون همدست اتئوكلس بر تخت مي نشيند ونمي گذارد كه جسد “پولونيكس” را به خاك بسپارند…
 نمايشنا مه ي ‹آنتيگون› از تريلوژي (سه گانه)

Advertisements

One thought on “آنتیگون

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s