دکتر؟ اهمدی نجاد

تابناك: يكي از بزرگترين ضعفهاي اين دولت و بالاخص شخص آقاي احمدي نژاد عدم صداقت با مردم و اتهام زني به افراد مختلف است در حالي عملكرد خود آنها بسيار بدتر بوده است. به عنوان مثال آقاي احمدي نژاد كه خانم رهنورد را به دريافت مدرك جعلي متهم مي كنند بهتر نيست در مورد مدرك خودشان موارد زير را توضيح دهند:(لازم به توضيح است كه
تمام علم و صنعت يهاي ان موقع م يدانند كه انموقع او با رانت طائب رييس وقت دانشگاه كه احمدي نژاد مسئول دفتر او بود دكتري را بدون كنكور شروع كرد.)
 1) در سايت دانشگاه علم و صنعت ايران (www.iust.ac.ir) كه آقاي احمدي نژاد فارغ 
التحصيل آنجا بوده و اكنون عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي عمران آنجاست، سال دريافت
– مدرك دكتري ايشان 1376 عنوان شده است. اين در حالي است كه ايشان طي سالهاي 1376 – 1372 استاندار اردبيل بود هاند. به راستي ايشان حين استانداري در مقطع دكتري تحصيل مي كرده اند. ايشان كه ادعا دارند در زمان استانداري روزانه بيش از 18 ساعت به مردم خدمت مي كردند. آنان كه دانشجوي واقعي دكتري در كشور هستند م يدانند كه براي تحصيل در اين
مقطع چقدر بايد زحمت كشيد و وقت گذاشت. پس بهتر است ايشان مشخص كنند به راستي كي به اين مهم پرداخت هاند؟
2) از جمله تعهداتي كه پس از قبولي يك دانشجو در دانشگا ههاي كشور در مقاطع تحصيلات تكميلي از وي گرفته م يشود (لااقل در دانشگاه علم و صنعت كه اينجانب دانشجوي آن بوده ام خود و بقيه آن را امضا كرده ايم) حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه و نپرداختن به كار غير توسط وي است. حال سوالي كه مطرح مي شود اين است كه چگونه آقاي احمدي نژاد هم
دانشجوي مقطع دكتري بود هاند و هم استاندار؟ توضيح اينكه متوسط تحصيل در دوره دكتري در رشته هاي فني در كشور حدود 5 سال است كه براي آقاي احمدي نژاد حد فاصل سا لهاي 1371-1376 مي شود كه ايشان 4 سال از اين مدت را استاندار بود هاند.
3)مورد ديگري كه شايد بتواند به روشن تر شدن برخي ابهامات پرونده تحصيلي ايشان كمك كند، استاد راهنماي ايشان در مقطع دكتري است. استاد ايشان آقاي دكتر بهبهاني، وزير كنوني راه بود هاند. نقل م يكنند كه روز دفاع از پايان نامه به گفته يكي از داوران ايشان در جلس هاي در اردبيل بوده و دكتر بهبهاني (استاد راهنماي ايشان)اعلام م يكند كه آقايان شما كه احمدي نژاد را م يشناسيد همه م يگويند بله و ايشان م يگويد پس صلوات بفرستيد و همه م يفرستند. بدون دفاع هيات ژوري پايان نامه را تصويب م يكنند بعداً اين مسئله به دكتري صلواتي معروف شد(نقل به مضمون از دكتر شيرزاد در روز انلاين). اصل پايان نامه اصلاً كپي از چند مقاله بوده است. توجه به سوالات بالا و نيز سمتهايي كه دكتر بهبهاني در دوره مديريت آقاي احمدي نژاد در شهرداري (معاون شهردار) و دولت (وزير راه) داشته اند شايد بتواند كمي به روشن تر شدن موضوع كمك كند. آيا اينها براي تشكر از مرحمت استاد در طي دوران غيرحضوري تحصيل نيست؟
اميد است آقاي دكتر؟ احمدي نژاد و يا اعضاي ستاد ايشان براي تنوير افكار عمومي و روشن شدن موضوع به اين ابهامات پاسخ دهند.

Advertisements