سرمای سایه

هنوز سرگردان و به دنبال آفتابی بدون سایه./

Advertisements