آمرزش

هدفونی در گوش

“ندایی از آسمان آمد”
و من نشنیدم!

Advertisements