بال

گاهی باید پرید.
شاید با بال, شاید بدون بال/

Advertisements