حال بیضی

حال و احوالم مانند کسی است که مربع و مثلث‌هایش را تحویل ماشین لباس‌شویی داده و بعد از ماشین یک سری دایره و بیضی تحویل گرفته باشد.

Advertisements