زمان

خسته از نکرده ها. خسته از تنبلی ها.
دیگر زمان به سر آمد.

Advertisements