سال گاو

و باز سالی جدید… سال 88.
سال ۸۸
پ.ن: تغییراتی در برنامه سفر ایجاد شد.
برنامه تقریبا یک روز اضافه شد! برای بازید بیشتر و راحتی جابجایی دوستان.
برنامه شهداد گسترده تر شد و در برنامه شهرتاریخی میمند هم گنجانده شد.